Diagnostic Center

+88 01915-448491, +88 01919-224895, +88 02 9007678, +88 02 9012274

Mirpur-10, Dhaka

(+88) 09666737373

Kha-9, Pragoti Sarani, Shazadpur, Gulshan, Dhaka -1212, Bangladesh